Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het bestuur is een aantal keer in het boekjaar bijeengekomen en heeft gedurende het jaar meerdere verzoeken tot noodhulp ontvangen. Het huishoudelijk reglement is door het bestuur vastgelegd. Hierin staat vermeld dat de noodhulp bedoeld is voor:

• Inwoners Lansingerland met acute noodsituatie
• Financiële hulp is op korte termijn nodig
• Voorliggende wettelijke voorzieningen zijn niet of niet tijdig beschikbaar
• Eenmalige hulp
• Onderbouwende rapportage beschikbaar
• Maximaal € 500,=

In het kader van AVG is privacy beleid vastgesteld door het bestuur.

 

Balans Activa
ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017
Zakelijke rekening ING €976,18 €814,16
Spaarrekening ING €17.311,09 €14.344,55
Nog te ontvangen bedragen* €1.004,83 €1.016,54
Totaal activa €19.292,10 €16.175,25
Balans Passiva
PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017
Voorziening Noodhulp €19.292,10 €16.175,25
Schulden €0,00 €0,00
Vooruitontvangen bedragen €0,00 €0,00
Totaal passiva €19.292,10 €16.175,25

Nog te ontvangen bedragen 2018* betreft de subsidie van de gemeente voor noodhulp Hospice (€ 1.000) en rente 2018 (€ 4,83)

Resultatenrekening

Inkomsten
INKOMSTEN 2018 werkelijk 2017 werkelijk 2018 begroot
Giften/waarderingssubsidie €6.158,07 €4.200,00 €5.500,00
Waarderingssubsidie Hospice €1.000,00    
Overige inkomsten €0,00 €0,00 €0,00
Rente €4,83 €16,54 €0,00
Totaal inkomsten €7.162,90 €4.216,54 €5.500,00
Uitgaven
UITGAVEN 2018 werkelijk 2017 werkelijk 2018 begroot
Noodhulp €-2.981,49 €-4.377,15 €-5.200,00
Noodhulp Hospice €-880,00    
Overige uitgaven €-49,61 €-49,61 €-100,00
Bankkosten €-134,95 €-125,76 €-200,00
Totaal uitgaven €-4.046,05 €-4.552,52 €-5.500,00
Toevoeging/onttrekking Voorziening Noodhulp €3.116,85 €-335,98 €0,00